Ysgrifennwch at eich MS i godi mater ffermydd ieir dwys yng Nghymru

Ysgrifennwch at eich MS i godi mater ffermydd ieir dwys yng Nghymru

Mae twf digynsail yn nifer y ffermydd ieir ffatri neu Intensive Poultry Units’ (IPUs) yng Nghymru wedi dod yn bryder difrifol i gymunedau lleol, ymgyrchwyr amgylcheddol a’r rhai sy’n eiriol dros systemau ffermio agroecolegol a sofraniaeth bwyd.
Mae’r IPUs hyn yn ddinistriol i afonydd Cymru tra bod porthiant soia GM wedi’i fewnforio yn dinistrio coedwigoedd, bioamrywiaeth a chymunedau lleol yn Ne America ac mewn mannau eraill.

Ym Mhowys yn unig, amcangyfrifir bod 8.5 miliwn o ieir - sy'n cyfateb i 64 aderyn i bob person - y mwyafrif ohonynt yn cael eu magu mewn 100 o ffermydd mawr, pob un yn cadw dros 40,000 o ieir ar unrhyw un adeg.

Mae IPUs yn enghraifft o'r math o fodel ffermio diwydiannol sy'n llygru priddoedd a dyfroedd lleol, yn creu rhaniad o fewn cymunedau lleol, yn gyrru dinistr amgylcheddol dramor ac yn cyfrannu at gynhesu byd-eang, heb sôn am darfu ar les anifeiliaid. Nid oes ganddynt unrhyw le yn nyfodol ein systemau bwyd a ffermio, ac mae'n bryd i Lywodraeth Cymru gymryd camau.

Er gwaethaf eu datganiad o Argyfwng Hinsawdd, a chyflwyno deddfwriaeth fel Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a Deddf yr Amgylchedd Cymru, mae’r cynnydd mewn IPUs yng Nghymru yn arwydd clir bod polisi Llywodraeth Cymru yn dal i symud i’r cyfeiriad anghywir pan ddaw i’n sylw systemau bwyd a ffermio.

Rydym yn annog ein haelodau a phawb sydd wedi buddsoddi mewn gweld cyfnod o drawsnewid agroecolegol yng Nghymru i ysgrifennu at eu Haelodau Seneddol a chodi pryderon ynghylch twf ffermydd ffatri yng Nghymru. Er mwyn ein hafonydd a’n priddoedd, ein hinsawdd, ein cymunedau a lles yr anifeiliaid yn ein system fwyd.

Rhowch eich cod post isod i ysgrifennu at eich MS lleol heddiw: